โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คำสั่ง/หนังสือสั่งการ
เลขหนังสือ ที่ ลงวันที่ เรื่อง
มท 0310.3/ว16003 12 ก.ค. 59 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการฯ... หมู่บ้านที่ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ และเบิกจ่ายงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มท 0310.3/ว3243 7 มิ.ย 59 ข้อแนะนำการดำเนินการโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางประชารัฐ
มท 0310.3ว/ การรายงานผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐและการสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ)
มท 0310.3/ว9259 12 พ.ค. 2559 แจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐกรณีเกิดภัยธรรมชาติหรือเกิดเหตุสุดวิสัย
มท 0313.3/ว9254 12 พ.ค. 2559 ให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่ประชุมประชาคมครั้งที่สองแจ้งให้กรมการปกครองทราบ
มท 0310.3/ว9250 12 พ.ค. 2559 แนวทางการเบิกเงินตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ
มท 0310.3/ว2619 12 พ.ค. 2559 การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐในระดับจังหวัด
มท 0310.2/ว2522 10 พ.ค.2559 แนวทางการดำเนินการกรณีมีการร้องเรียนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือคณะกรรมการหมู่บ้านในการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
มท 0310.2/ว8399
26 เม.ย. 2559 การอ้างอิงการกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายหรือราคามาตรฐาน
มท 0310.2/ ว7772 19 เม.ย. 2559 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายฯ โครงการประชุมมอบนโยบายโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านฯ
มท 328/2559
11 เม.ย. 2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ