โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ
คู่มือการจัดทาแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

คู่มือ การกรอกข้อมูลจัดทำแผน/รายงานผลฯ


แบบฟอร์ม กรอกข้อมูล

ผู้ประสานงาน สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่