ประเด็น ถาม - ตอบ โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

ข้อ ประเด็นคำถาม : คำตอบ :
1 ผู้ว่าราชการจังหวัดฯเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ โดยไม่ต้องผ่านคณะกรรมการระดับจังหวัดใช่หรือไม่ หมายความว่าที่ทำการปกครองจังหวัด เสนอและผู้ว่าฯเห็นชอบได้เลยใช่หรือไม่ ใช่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการ
2 กรณีโครงการที่ไม่ต้องเซ็นสัญญาชาวบ้านดำเนินการเองขั้นตอนต้องได้รับแจ้งจากสำนักงานจัดทำงบประมาณเขตถึงจะเริ่มทำสัญญาได้ใช่หรือไม่ สามารถดำเนินการล่วงหน้าได้ เช่นการสืบราคาวัสดุในพื้นที่/การประกาศหาตัวผู้รับจ้าง/การประกาศรับสมัครผู้ประสงค์จะทำงานในหมู่บ้าน เมื่อได้รับแจ้งการโอนเงินจากอำเภอ ก็สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้เลย
3 กรณีหมู่บ้านทำโครงการซ่อมแซมปรับปรุงอาคาร หมู่บ้านโดยใช้แรงงาน ต้องมีแบบ ปร.4 ปร.5 หรือไม่ ให้ช่างในพื้นที่ประมาณการราคาและรายละเอียดงานที่จะทำ หรือใช้แบบ ปร.4 ปร.5 ก็ได้
4 กรณีตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านว่างลงและมีการแต่งตั้งกำนันรักษาการแล้ว ต้องแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านซ้ำอีก ตามคู่มือหรือไม่ ถ้ามีผู้รักษาการแล้วก็ไม่ต้องแต่งตั้งซ้ำ
5 ซื้อรถอีแต๋นใช้ส่วนกลางในหมู่บ้านได้หรือไม่ ไม่ได้เพราะเป็นครุภัณฑ์
6 การเปิดบัญชีโครงการของหมู่บ้านใช้ชื่ออะไร ใช้ชื่อ คปช. บ้าน........หมู่ที่.... ตำบล…….
7 การสำรวจหมู่บ้าน กม.จะต้องสำรวจรวมหมู่บ้าน อพป. หรือไม่ หมู่บ้าน อพป.บางแห่งมีการแยกหมู่บ้านเป็น กม. แล้ว รวมทั้งหมู่บ้าน กม. และหมู่บ้าน อพป.
8 การรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ปค. มีนโยบายให้รายงานผลผ่านระบบเหมือนโครงการตำบลละ 5 ล้านบาท หรือไม่ มีรายงานผ่านระบบ E – Report (อยู่ระหว่างปรับปรุงระบบ) ระยะแรกให้รายงานตามแบบรายงานตามหนังสือสั่งการ ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
9 กรณีที่หมู่บ้านที่ตั้งใหม่ (นอกเหนือจาก 74,588 หมู่บ้าน จะได้รับการพิจารณาเพิ่มเติมหรือไม่ หมู่บ้านตั้งใหม่ 68 หมู่บ้าน ปีงบประมาณ 2559 ไม่ได้รับพิจารณาเพิ่มเติม
10 สามารถใช้งบหมู่บ้านละ 200,000 บาท ไปดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีงบประมาณสำหรับการนี้อยู่แล้ว ให้เสนอไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด พื้นที่ที่หมู่บ้านตั้งอยู่
11 หน่วยทหารที่ได้รับการแต่งตั้งในอำเภอ คือหน่วยไหนบ้าง หน่วยทหารที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบในอำเภอนั้น ถ้าไม่มีให้เรียนเชิญสัสดีอำเภอเป็นผู้แทนหน่วยทหาร
12 การจัดทำแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณของอำเภอ/จังหวัด ทำอย่างไร อำเภอ
1) เมื่อ กบอ.และหน่วยทหารอนุมัติโครงการของหมู่บ้านแล้วให้ที่ทำการปกครองอำเภอ ดาวน์โหลดแบบสงป.301/คปช ที่ www.dopa.go.th และกรอกข้อมูลโครงการของหมู่บ้านตามแบบ (ศึกษาจากคู่มือ)
2) ประมวลผลข้อมูลตามแบบ สงป.301/คปช.ในภาพรวมของอำเภอ แล้วพิมพ์แบบจำนวน 3 ชุด เสนอนายอำเภอและลงนามรับรองท้ายแบบและจัดเก็บไว้ที่อำเภอ 1 ชุด ส่งที่ทำการปกครองจังหวัด 2 ชุด
3) ส่งไฟล์ข้อมูล ตาม 2. ไปที่ทำการปกครองจังหวัดทาง E – mail ในโอกาสเดียวกันด้วย
จังหวัด
1) เมื่อที่ทำการปกครองจังหวัดได้รับไฟล์ข้อมูล จากอำเภอแล้วให้ประมวลผลตามแบบ สงป.301/คปช. ในภาพรวมทางจังหวัดและพิมพ์จำนวน 6 ชุด เสนอปลัดจังหวัดในฐานะผู้รายงานท้ายแบบทุกชุด และลงลายมือชื่อกำกับตราจังหวัดที่ประทับลงในแบบทุกแผ่นแล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาลงนามให้ความเห็นชอบ
2) เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามให้ความเห็นชอบแล้วให้ที่ทำการปกครองจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่นำส่ง แบบ สงป.301/คปช. ให้สำนักจัดทำงบประมาณเขต ที่ 1-18 แล้วแต่กรณี จำนวน 5 ชุด จัดเก็บไว้ที่จังหวัดจำนวน 1 ชุด แล้วจัดส่งไฟล์ข้อมูลให้สำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ ทาง E – mail address ในโอกาสเดียวกันด้วย
3) จังหวัดจัดส่งไฟล์ข้อมูลตามข้อ 2 ให้กรมการปกครอง ทาง E – mail : villageaa55@gmail.com เพื่อประมวลผลในภาพรวม เสนอ ครม. ทราบต่อไป
13 กรณีราษฎรหลายหมู่บ้านจะรวมงบประมาณเพื่อจัดทำโครงการในพื้นที่หมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งจะได้หรือไม่ ไม่ได้ เพราะหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณจะต้องดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านของตนเอง
14 ทำไมการจัดสรรงบประมาณไม่แบ่งตามจำนวนประชากร ใหญ่ กลาง เล็ก คณะรัฐมนตรี มีมติจัดสรรให้เท่ากันทุกหมู่บ้าน
15 จะใช้งบประมาณโครงการฯ นี้จัดซื้อที่ดินได้หรือไม่ ไม่ได้ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์
16 ถ้าหมู่บ้านจ้างเหมาบริษัทต้องมีรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5 ด้วยหรือไม่ ต้องมีรูปแบบรายการ ปร.4 ปร.5
17 ขอขยายเขตประปาภูมิภาคได้หรือไม่ การประปาส่วนภูมิภาค มีงบประมาณรับผิดชอบในส่วนนี้อยู่แล้ว ให้เสนอเรื่องไปยังการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัด
18 กรณีจ้างเหมาบริษัทใช้สัญญาแบบใด แบบ คปช. 20 คปช.20/1
19 ผู้ใหญ่บ้านไปต่างประเทศ 1 เดือน ให้ใครทำหน้าที่ประธานกรรมการหมู่บ้าน ผู้ทำการแทน หรือผู้รักษาการแทนผู้ใหญ่บ้าน
20 จะซ่อมแซมโรงเรียน สถานีอนามัยได้หรือไม่ ไม่ได้ เนื่องจากมีหน่วยงานรับผิดชอบอยู่แล้ว
21 หมู่บ้านจะจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายได้หรือไม่ ไม่ได้ เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์
22 หมู่บ้านจะนำงบประมาณไปจัดซื้อรถเข็น/ถุงยังชีพแจกผู้สูงอายุ ผู้พิการได้หรือไม่ ไม่ได้ เนื่องจากมีหน่วยงานที่ดูแลสวัสดิการด้านนี้อยู่แล้ว ให้ทำเรื่องเสนอไปยัง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
23 หมู่บ้านจะปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้
24 หมู่บ้านจะจัดซื้อพันธุ์ไม้แจกจ่ายประชาชน เพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตรได้หรือไม่ เป็นข้อห้ามในการจัดทำโครงการ
25 หมู่บ้านจะจัดทำโครงการเดียว 200,000 บาท ได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ ไม่เกินหมู่บ้านละ 2 โครงการ
26 บัญชีเงินฝากที่หมู่บ้านต่างๆ เปิดไว้กับธนาคารเพื่อลองรับงบประมาณตาม โครงการดังกล่าวเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเบิกจ่ายงบประมาณแล้วต้องปิดบัญชีหรือไม่อย่างไร เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว สามารถปิดบัญชีได้เลย เงินคงเหลือนำส่งที่ทำการปกครองจังหวัด เพื่อส่งคืนคลัง
27 หากมีเงินดอกเบี้ยในบัญชี มีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร และมีข้อเสนอว่าบัญชีเงินฝากโครงการนี้ควรงดอัตราดอกเบี้ย ไม่มีดอกเบี้ย
28 การรายงานการเบิกจ่ายเงินแต่ละหมู่บ้านของธนาคารตามแบบ คปช.11/1 มีห้วงระยะเวลากำหนดไว้อย่างไร จนกว่าจะแล้วเสร็จ
29 คณะกรรมการที่ประชาคมหมู่บ้านต้องเลือกจำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 คน นั้นคนหนึ่งสามารถรับหลายตำแหน่งได้หรือไม่ ไม่ได้ กรรมการแต่ละชุดต้องไม่ซ้ำกัน
30 คณะกรรมการที่ประชามคมหมู่บ้านต้องเลือกจำนวน 3 ชุด ชุดละ 3 คน ประธานคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถรับตำแหน่งใด ตำแหน่งหนึ่งในจำนวน 3 ชุด ได้หรือไม่ ได้ (แต่ไม่สมควร)
31 กรณีโครงการก่อสร้างซึ่งผู้รับจ้างไม่สามารถส่งงานในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญามีค่าปรับหรือไม่อย่างไร (กรณีการซ่อมแซม) อยู่ที่หมู่บ้านทำการตกลงสัญญากับผู้ว่าจ้างในสัญญาตามเงื่อนไขในการส่งงานล่าช้า
32 หากมีหมู่บ้านซึ่งประชาคมหมู่บ้านมีความเห็นว่าไม่ประสงค์จะเสนอโครงการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ได้ นำมติที่ประชาคมมาแนบ แล้วแจ้ง นายอำเภอทราบ
33 การดำเนินการตามโครงการฯ ต้องจัดให้มีป้ายโครงการหรือไม่ แล้วแต่สมควร แต่ค่าป้ายโครงการอยู่ในกรอบวงเงินของหมู่บ้าน
34 โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงปลาดุก โดยกลุ่มอาชีพเลี้ยงปลาดุกจะดำเนินการในที่เอกชนได้หรือไม่ การทำโครงการในพื้นที่เอกชนต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ ทั้งนี้นายอำเภอต้องพิจารณากลุ่มนี้ว่ามีการบริหารจัดการอย่างไร รายได้จากโครงการเอาไปทำอย่างไร กลุ่มอาชีพต้องแสดงรายละเอียดโครงการความยั่งยืนของโครงการอย่างชัดเจน
35 กรณี 5 หมู่บ้านต้องการนำงบประมาณที่ได้รับมาทำโครงการร่วมกันเพื่อเดินท่อน้ำดิบจากหมู่บ้านหนึ่งไปยังหมู่บ้านหนึ่งโดยวางท่อผ่าน 3 หมู่บ้านแต่อีก 2 หมู่บ้านไม่ได้ผ่านพื้นที่หมู่บ้าน จะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ เพราะทั้ง 5 หมู่บ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ต้องดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านครบทั้ง 5 หมู่บ้านเพราะต้องเป็นพื้นที่ดำเนินการของหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณ (กรณีดังกล่าวสำนักงบประมาณมีความเห็นว่าหมู่บ้านควรเสนอของบประมาณยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด)
36 กรณีซื้อสิ่งของเข้าร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสามารถดำเนินการได้หรือไม่ ไม่ได้ เนื่องจากเป็นข้อห้ามในการจัดทำโครงการ
37 กรณีหมู่บ้านวางท่อน้ำดิบ เพื่อส่งไปผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านจัดซื้อวัสดุ และใช้แรงงานประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ฝังท่อน้ำดิบ หมู่บ้านสามารถเช่าเครื่องจักรกลมาเพื่อขุดร่องทางเดินท่อน้ำดิบได้หรือไม่ สามารถเช่าเครื่องจักรกลมาดำเนินการได้
38 หมู่บ้านมีความต้องการก่อสร้างปรับปรุงลานตากผลผลิตทางการเกษตรใน พื้นที่วัด สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตในการใช้พื้นที่จากเจ้าอาวาสวัด ก่อนที่จะเสนอโครงการให้ กบอ. อนุมัติ และให้นายอำเภอตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงในพื้นที่ประกอบการพิจารณาด้วย
39 หมู่บ้านต้องการปลูกป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุญาตในการดำเนินการ ปลูกป่า
40 หมู่บ้านจะดำเนินการฝึกอบรมในการส่งเสริมอาชีพได้หรือไม่ การจัดฝึกอบรมในการส่งเสริมสมาชิกกลุ่มอาชีพจะต้องมีกลุ่มอาชีพรองรับคณะกรรมการบริหารกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม ข้อบังคับกลุ่ม วิธีการบริหารให้กลุ่มมีความเข้มแข็งยั่งยืน การบริหารการเงินและบัญชีของกลุ่ม การฝึกอบรมต้องเป็นการฝึกทักษะอาชีพ มิใช่การฝึกดูงาน ประชุม สัมมนา
41 หมู่บ้านสามารถปรับปรุงถนนจากถนนลูกรังหรือหินคลุกเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ทั้งนี้หมู่บ้านจะต้องตรวจสอบสภาพถนนเดิมว่าดินมีสภาพแน่น ดินไม่ยุบตัว หากมีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
42 หมู่บ้านสามารถจัดซื้อปั๊มน้ำ ถังน้ำและระบบกรองน้ำ เพื่อปรับปรุงระบบประปาของหมู่บ้านได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำและให้น้ำประปาสะอาดยิ่งขึ้นเป็นผลดีต่ออุปโภค บริโภคของราษฎร
43 หมู่บ้านจะปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านโดยการปรับปรุงไหล่ทางถนนหมู่บ้าน จัดทำป้ายจราจร ป้ายเตือน ป้ายหมู่บ้าน ติดตั้งกระจกบริเวณทางเลี้ยวแคบๆในหมู่บ้าน ปลูกต้นไม้ข้างทางให้ร่มรื่น ติดไฟแสงสว่างข้างทางสาธารณะและจัดทำป้อมยามในหมู่บ้านจะทำได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้
44 หมู่บ้านจะจ้างแรงงานราษฎรในหมู่บ้านเพื่อกำจัดวัชพืชในคูคลองของหมู่บ้านได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้
45 หมู่บ้านจะจัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และตัดเครื่องแบบให้ ชรบ. ได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
46 หมู่บ้านจะส่งเสริมอาชีพปลูกเห็ดโดยอบรมการเพาะเห็ดและแจกถุงเชื้อเห็ดให้แต่ละครัวเรือนไปปลูกที่บ้านของตนจะดำเนินการได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นข้อห้ามในการแจกจ่ายสิ่งของ ควรจัดทำเป็นลักษณะกลุ่มอาชีพ
47 หมู่บ้านจะจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล พร้อมจัดแข่งขันฟุตบอลภายในหมู่บ้าน จัดซื้อถ้วยรางวัล และใช้เงินงบประมาณนี้เป็นเงินรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ จะดำเนินการได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
48 หมู่บ้านจะจัดซื้อมิเตอร์ประปา และท่อ PVC ต่อระบบประปาภายใน ให้แก่ครัวเรือนในหมู่บ้านได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้ เจ้าของครัวเรือนต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
49 หมู่บ้านจะจัดซื้อเครื่องครัว หม้อกระทะ ถ้วยชาม เครื่องบดพริก เครื่องขูดมะพร้าว ช้อน ตะหลิว เพื่อให้ประชาชนยืมไปใช้ในงานต่างๆ ได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
50 หมู่บ้านจะจัดซื้อเครื่องกรองน้ำติดตั้งให้ครบทุกครัวเรือนได้หรือไม่ ไม่สามารถดำเนินการได้
51 หมู่บ้านอยู่บนเกาะไม่มีระบบประปาหมู่บ้านต้องการจัดซื้อถังน้ำเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำกลางประจำหมู่บ้าน ได้หรือไม่ กบอ. ต้องตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริงถึงสภาพปัญหาว่าขาดแคลนน้ำหรือไม่ มีคณะกรรมการบริหารจัดการถังเก็บน้ำกลางอย่างไร หน่วยงานใดจะเป็นผู้นำน้ำไปใส่ถังกลางหมู่บ้าน
52 โครงการส่งเสริมสุขภาพ ดนตรี กีฬา เด็กและเยาวชน เพื่อซื้อเครื่องดนตรีอุปกรณ์กีฬาจะดำเนินการอย่างไร ต้องจัดทำในรูปกลุ่มเด็กและเยาวชนมีสมาชิกกลุ่ม คณะกรรมการกลุ่มมีข้อบังคับกลุ่ม มีการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบ มีกิจกรรมต่อเนื่องอย่างไรให้ยั่งยืน เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เด็กและเยาวชนอย่างไร เสนอ กบอ. พิจารณา
53 ช่างประมาณการ ปร.4 ปร.5 เป็นชาวบ้านได้หรือไม่ ประมาณการโดยช่างชาวบ้านที่มีความรู้ด้านช่าง และให้คณะกรรมการจัดซื้อ- จัดจ้าง ลงนามรับรองกำกับ
54 ถ้าทำแบบประมาณการราคาทั่วไป สืบราคาตลาดกับราคาประกาศของพาณิชย์ โดยใช้ช่างชาวบ้านได้หรือไม่ ประมาณการโดยช่างชาวบ้านที่มีความรู้ด้านช่าง และให้คณะกรรมการจัดซื้อ- จัดจ้าง ลงนามรับรองกำกับ
55 หมู่บ้านสร้างห้องน้ำในวัดเพื่อให้ประชาชนใช้/คนที่มาค้าขาย/เล่นกีฬา/ทำบุญหรือกิจกรรมอื่นได้ใช้ประโยชน์ทำได้หรือไม่ สามารถดำเนินการได้แต่พื้นที่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัด
56 หมู่บ้านต้องการ การจ้างเหมาต้องมีการเรียกเงินประกันสัญญาหรือไม่ ไม่ต้องเรียกเงินประกันสัญญา เพราะยกเว้นการใช้ระเบียบพัสดุ
57 การจ้างเหมา หมู่บ้านต้องหักภาษีจากผู้รับจ้าง หรือไม่ หมู่บ้านไม่มีหน้าที่หักภาษี ให้ผู้รับเหมาไปเสียภาษีเอง