โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

คู่มื่อการบันทึกข้อมูล
(ส่วนของจังหวัด)

คู่มื่อการบันทึกข้อมูล
(ส่วนของอำเภอ)


คำสั่ง/หนังสือสั่งการ


ราคามาตรฐาน


คู่มือ แบบฟอร์ม


คู่มือรายงานผล
สำนักงบประมาณ

รายชื่อผู้ประสานงานโครงการฯ


คำถาม