การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
มท.0310.2/ว20735 ลงวันที่ 21 กันยนยน 2559
มท.0310.2/ว2093 ลงวันที่ 20 กันยายน 2559
มท.0310.2/ว5251 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559
คู่มื่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
แบบรายงานผลการดำเนินการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
แบบประเมิน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน