จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
จำนวนวันนี้ คน
รวมทั้งหมดคน
เริ่มนับตั้งแต่ 3 มิ.ย. 51
[28/01/58] กฎหมายที่สาธารณฯ
[21/10/57] แนทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตตำบลฯ
[29/07/57] รวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่่ง หนังสั่่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[06/01/57] แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่และการขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อหมู่บ้าน

[06/01/57] การยกระดับและขับเคลื่อน กม. ให้เป็นรากฐานของประเทศ
อย่างแท้จริง

[06/01/57] โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[06/01/57] โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML)( ปค.มท.)( สทบ. )
[10/12/56] การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญ.ฯลฯ เข้ารับรางวัล
ประจำปี57

[29/11/56] บทสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผญ.(โดย ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงค์ปรีดีและคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
[17/10/56] คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี57

[09/10/56] เพลง กม.รอรัก
[04/06/56] คู่มือคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[29/05/56] โลโก้(logo)คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[18/04/56] คำขอมีบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[08/03/56] บันทึก คกก.กฤษฎีกา เรื่องการจัดตั้งอำเภอตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ และหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอ
[12/06/55] แบบรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กม.และแบบรายงาน
การจัดระดับหมู่บ้าน ABC

[26/04/55] เอกสารองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

[24/02/55] คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน
[07/09/53] ช่องทางการรับข้อมูล/ รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตราการในการป้องกันผลกระทบทางลบ
[26/01/53] ระเบีัยบ คำสั่ง ประกาศฯ โครงการเศรษฐกิจพอเีพียงฯ
[25/01/53] ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการชุมชนพอเีพียง

[12/09/54] การจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ ตามโครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
ของ ปค.(รุ่นที่ 1)

[07/02/54] การจัดตั้งอุทยานธรณี
[01/12/53] คู่มือการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[19/07/53] โครงสร้างบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใหม่
[13/07/53] คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
[23/04/53] ภารกิจ/กิจกรรมที่กระทรวง กรม พิจารณาเห็นควรมอบให้ กม. ดำเนินการ
[23/09/52] องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
[22/07/52] คู่มือสรุปแนวทางการเลือกตั้งว่าด้วยการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.52
[23/12/51] โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่
[18/06/46] โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน

กิจกรรม สน.ปท.
วันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี59...
[ 09 มี.ค. 59 ][ภาพกิจกรรม][ดูทั้งหมด]
กิจกรรม สน.ปท.
การประชุมมอบนโยบายสำคัญขอ่งรัฐบาลและการทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)...
[ 19 ก.พ.59 ][ภาพกิจกรรม][ดูทั้งหมด]
[18/08/2559]คู่มือ ปฏิบัติงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
[29/07/2559] กำหนดการ รายชื่อผู้ได้รับรางวัล สาร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559
[28/04/59] สำรวจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานงบประมาณกำนัน ผญ. ฯลฯ ( ไฟล์ข้อมูล Excel )
[08/10/57] การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญ.ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 58
[ แสดงทั้งหมด ]

[08/06/59] แนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายกับผู้บุกรุกที่ราชพัสดุ
[05/04/59] คำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์
[01/10/57] สรุปเกี่ยวกับการจัดการที่
สาธารณประโยชน์

รวมหนังสื่อสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแนวเขตการปกครอง
     - หนังสื่อสั่งการฯ ที่ยังใช้ถือปฏิบ้ัติ
     - หนังสื่อสั่งการฯ ที่ยกเลิกแล้ว
[ แสดงทั้งหมด ]

[09/04/59] ค่าเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
[09/04/59] การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเกษตรกรผู้ปลูกยางฯ โดยการจัดสรรข้าวถุง 68 จว.
โครงการเศรษฐกิจชุมชน
[ แสดงทั้งหมด ]

จัดทำโดย : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง
ที่ตั้งหน่วยงาน : เลขที่ 442 วังไชยา(นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. 02-629-8306 ถึง 14 Fax. 02-629-8301 Webmaster E-mail : pab0310@Hotmail.com