จัดทำโดย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง
ที่ตั้งหน่วยงาน : วังไชยา(นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสวนจิตรดา เขตดุสิต กรุงเพทมหานคร 10300
Tel. 02-629-8306-14 Fax. 02-629-8301 Webmaster E-mail : nkr07@Hotmail.com