จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
จำนวนวันนี้ คน
รวมทั้งหมดคน
เริ่มนับตั้งแต่ 3 มิ.ย. 51
...ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา 5 ธันวาคม 2557 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ....
[28/01/58] กฎหมายที่สาธารณฯ
[21/10/57] แนทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตตำบลฯ
[29/07/57] รวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่่ง หนังสั่่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
[06/01/57] แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งหมู่บ้านใหม่และการขอเปลี่ยนแปลง
ชื่อหมู่บ้าน

[06/01/57] การยกระดับและขับเคลื่อน กม. ให้เป็นรากฐานของประเทศ
อย่างแท้จริง

[06/01/57] โครงการเศรษฐกิจพอเพียง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
[06/01/57] โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน(SML)( ปค.มท.)( สทบ. )
[10/12/56] การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญ.ฯลฯ เข้ารับรางวัล
ประจำปี57

[29/11/56] บทสรุปการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่กำนัน ผญ.(โดย ผศ.ดร.อัชกรณ์ วงค์ปรีดีและคณะ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ NIDA)
[17/10/56] คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา
ตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี57

[09/10/56] เพลง กม.รอรัก
[04/06/56] คู่มือคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[29/05/56] โลโก้(logo)คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[18/04/56] คำขอมีบัตรประจำตัวกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[08/03/56] บันทึก คกก.กฤษฎีกา เรื่องการจัดตั้งอำเภอตาม พรบ.ลักษณะปกครองท้องที่ฯ และหลักเกณฑ์การจัดตั้งอำเภอ
[12/06/55] แบบรายงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของ กม.และแบบรายงาน
การจัดระดับหมู่บ้าน ABC

[26/04/55] เอกสารองค์ความรู้การประยุกต์ใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

[24/02/55] คู่มือแผนพัฒนาหมู่บ้าน
[07/09/53] ช่องทางการรับข้อมูล/ รับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามมาตราการในการป้องกันผลกระทบทางลบ
[26/01/53] ระเบีัยบ คำสั่ง ประกาศฯ โครงการเศรษฐกิจพอเีพียงฯ
[25/01/53] ถอดบทเรียนความสำเร็จโครงการชุมชนพอเีพียง


[12/09/54] การจัดทำข้อเสนอการขับเคลื่อนวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยฯ ตามโครงการเสริมสร้างกระบวนทัศน์อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตย
ของ ปค.(รุ่นที่ 1)

[07/02/54] การจัดตั้งอุทยานธรณี
[01/12/53] คู่มือการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านของคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.)
[19/07/53] โครงสร้างบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ใหม่
[13/07/53] คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
[23/04/53] ภารกิจ/กิจกรรมที่กระทรวง กรม พิจารณาเห็นควรมอบให้ กม. ดำเนินการ
[23/09/52] องค์ความรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
[22/07/52] คู่มือสรุปแนวทางการเลือกตั้งว่าด้วยการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.52
[23/12/51] โครงสร้างข้อมูลทำเนียบท้องที่
[18/06/46] โครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน


กิจกรรม สน.ปท.
กำนัน ผญ. โดดเด่นเข้าฟังสรุปผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี...
[ 25 ธ.ค. 58 ][ภาพกิจกรรม][ดูทั้งหมด]
กิจกรรม สน.ปท.
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สนามเสือป่า...
[ 11 ธ.ค. 58 ][ภาพกิจกรรม][ดูทั้งหมด]
[08/10/57] การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญ.ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 58
[04/07/56] สารเนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 57
[30/07/57] การพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผญ. ยอดเยี่ยมปี 57(ปรับปรุง)
[08/07/57] รายชื่อกำนัน ผญ.ฯลฯ ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ปี 56
[ แสดงทั้งหมด ]

[30/10/57] รายงานข้อมูลจำนวนพื้นที่ของที่ดิน
[30/10/57] แนวทางปฏิบัติในการจัดทำและแก้ไขประกาศ มท. เรื่อง การกำหนดเขตฯ
[17/10/57] แจ้งผลการพิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ราชพัสดุฯ
[15/10/57] รายงานความคืบหน้าการ
ก่อสร้างอาคารที่ว่าการฯ หอประชุมฯ และบ้านพักฯ

[08/10/57] รหัสงบประมาณฯเกี่ยวกับ
การก่อสร้างอาคารที่ว่าการฯ หอประชุมฯ และบ้านพักฯ

[01/10/57] สรุปเกี่ยวกับการจัดการที่
สาธารณประโยชน์

รวมหนังสื่อสั่งการเกี่ยวกับการจัดทำแนวเขตการปกครอง
     - หนังสื่อสั่งการฯ ที่ยังใช้ถือปฏิบ้ัติ
     - หนังสื่อสั่งการฯ ที่ยกเลิกแล้ว
[ แสดงทั้งหมด ]

โครงการเศรษฐกิจชุมชน
[ แสดงทั้งหมด ]

จัดทำโดย : ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารการปกครองท้องที่(สน.ปท.) กรมการปกครอง
ที่ตั้งหน่วยงาน : เลขที่ 442 วังไชยา(นางเลิ้ง) ถนนนครสวรรค์ แขวงสี่แยกมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
Tel. 02-629-8306 ถึง 14 Fax. 02-629-8301 Webmaster E-mail : pab0310@Hotmail.com